กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ เสริมเงินทุนด้วยวงเงินอนุมัติสูง
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้สมัคร
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 60,000 บาท

ทำความรู้จักการกู้เงินคนพิการ 2567


สินเชื่อคนพิการ 2567 เป็นสินเชื่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีการปล่อยสินเชื่อเงินกู้คนพิการและผู้ดูแลผู้พิการให้สามารถที่จะกู้เงินคนพิการได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งผู้ที่ต้องการกู้เงินคนพิการจากกองทุนคนพิการในปี 2024 สามารถที่จะลงทะเบียนคนพิการออนไลน์ในการกู้ยืมเงินคนพิการได้รายละ 60,000 บาท ส่วนการกู้เงินคนพิการโดยการกู้เป็นกลุ่มสามารถที่จะกู้เงินได้ไม่เกินกลุ่มละ 1,000,000 บาทและถ้าหากต้องการเงินด่วนและต้องการกู้มากกว่านี้จะต้องมีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไปโดยสามารถกู้เงินผู้พิการเพิ่มเติมได้ไม่เกิน

120,000 บาทและผู้กู้สามารถที่จะผ่อนชำระเงินคืนโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยด้วยระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อเงินกองทุนคนพิการได้ด้วยระยะเวลาผ่อนสูงสุดนานถึง 5 ปีกู้เงินคนพิการคุณสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้าง


การกู้เงินคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วนและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสามารถกู้เงินด่วนจากกองทุนคนพิการเพื่อใช้เป็นทุนประกอบอาชีพและขยายกิจการต่าง ๆ โดยคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการกู้เงินคนพิการจะต้องเป็นผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการโดยจะต้องมีบัตรคนพิการและเป็นผู้ที่บรรลุ

นิติภาวะแล้วและสามารถที่จะประกอบอาชีพในเรื่องที่ต้องการการสนับสนุนเงินกู้คนพิการได้ ซึ่งผู้กู้จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องถิ่นที่ยื่นขอเงินกู้คนพิการไม่น้อยกว่า 90 วันและไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินกองทุนหรือดำเนินการแก้ไขแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วนกรณีผู้กู้เงินด่วนจากกองทุนคนพิการที่มีหนี้สินอยู่แล้วจะต้องมีการผ่อนชำระหนี้สินไปแล้วไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของหนี้สินทั้งหมดจึงจะสามารถยืมเงินจากการปล่อยกู้ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้


กู้เงินคนพิการเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง


กู้เงินคนพิการสำหรับผู้พิการจะต้องมีการยื่นเอกสารต่าง ๆ ประกอบการกู้เงินคนพิการดังนี้คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาทะเบียนบ้าน แผนผังที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบกิจการ ในกรณีที่เช่าบ้านอยู่จะต้องมีการแนบสัญญาในการเช่าประกอบการพิจารณาเงินกู้คนพิการด้วย และในกรณีที่ผู้พิการมีความพิการร้ายแรงจะต้องแนบใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองว่าเป็นผู้อุปการะผู้พิการมาด้วยพร้อมทั้งแสดงรูปถ่ายเต็มตัวของผู้กู้เงินกู้คนพิการและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นแนบมาด้วยโดยผู้ที่ต้องการกู้เงินคนพิการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหมายเลข 02 3543388

แนะนำตัวเลือกด้านการเงิน

samsung finance ผ่อนโทรศัพท์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 18.7% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-65 ปี
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
กู้กรุงศรี ifin สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 2567
รายได้ต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-59 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 2,000,000 บาท
Scroll to Top